Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Civila samhället

 

Civila samhället eller civilsamhället består till stor del av de ideella organisationerna. I Sverige kan man säga att civila samhället och Ideella sektorn är praktiskt taget samma sak.

 

Civila samhället

Begreppet civila samhället, ibland kallat civilsamhället, (från engelskans Civil Society) är ganska vagt och oklart. Det finns många definitioner och det används på olika sätt i olika sammanhang såväl internationellt som i Sverige. På engelska anses det gå tillbaka till Adam Ferguson (1723-1816), på tyska till Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Hegel talade om ”Bürgerliche Gesellschaft”, men på nytyska säger man Zivilgesellschaft. I Hegels fotspår har begreppet använts av politiker både till vänster och till höger. De ser anser att det är en länk mellan individerna och den offentliga, politiska sfären.

 

För mig är begreppet rent beskrivande. Civila samhället är summan av medborgarnas ideella aktiviteter. Dessa återfinner man främst lokalt och i form av ideella föreningar och folkrörelsernas lokalavdelningar. Stiftelseliknande organisationer som främst verkar genom anställda bidrar inte nämnvärt till civila samhället. Eftersom de är relativt få i Sverige så kan man säga att i Sverige, till skillnad mot USA t.ex. så är civila samhället och Ideella sektorn praktiskt taget samma sak.

 

Civila samhället har blivit aktuellt i den svenska samhällsdebatten först under senare år. Men själva företeelsen är gammal, ja rent av urålderlig.  

 

Civila samhället i forskningen

Inom forskningen internationellt närmar man sig begreppet på åtminstone fyra helt olika sätt: 1) Man (t.ex. Robert Putnam) intresserar sig för resultaten av det civila samhället: Det skapar tillit och socialt kapital. 2) Man intresserar sig för vad som krävs för att hälsosamt civilt samhälle. 3) Man ser det civila samhället som det önskvärda tillståndet i ett samhälle. Och slutligen, 4) Man intresserar sig för vad som ska och vad som inte ska räknas till det civila samhället.

 

Sida om civila samhället

Sida har som ett av sina mål att ”främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle som stärker fattiga människors möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor”. Med civila samhället menar Sida följande: ”Sida definierar det civila samhället som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, i vilken människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intressen.” (Källa: Sidas stöd till det civila samhället).

 

Med Sidas definition är civila samhället samma sak som Ideella sektorn eller Tredje sektorn, som en del säger.

 

Inom biståndet är det framförallt tankarna om att civila samhället leder till socialt kapital och dettas betydelse för ett lands demokrati och utveckling som har skapat intresse.

 

Socialt kapital

Ett samhälle har tre slags kapital: 1) ekonomiskt kapital (pengar och produktionsmedel), 2) humankapital (utbildade individer) och slutligen 3) socialt kapital (värderingar och nätverk). Alla tre behövs för att ett samhälle ska fungera väl. Det sociala kapitalets viktiga roll är att bidra med de värderingar och normer bland befolkningen på vilka samhällets politiska system och lagar och regler vilar, och genom vilka de blir effektiva.

  

Är civila samhället tredje eller första sektorn?

I England talar man ibland om civila samhället eller Ideella sektorn som tredje sektorn. Men det finns forskare som vänder sig starkt emot denna nedgradering. “Civila samhället, däremot, är den första sektorn. Auktoriteten och legitimiteten hos alla andra mänskliga institutioner kommer från den.” (Källa: David Korten (1995), When Corporations Rule the World. San Fransico: Berett-Koehler Publishers and West Hartford: Kumarian Press, sid 99, citerad i Beyond Prince and Merchant, sid 6, CLs översättning).


 

”Vi i Sverige och i våra nordiska grannar har den största mellanmänskliga tilliten i världen.”  Erik Amnå, forskare


Regeringen om civila samhällets betydelse

I regeringsförklaringen 6 oktober 2006 sa den dåvarande regeringen bland annat så här:

”Grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett starkt civilt samhälle såsom föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund, och ideella organisationer. Solidariteten i de offentliga välfärdssystemen är ett komplement till ett samhälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet.

 

Ett starkt civilt samhälle är också grunden för en stark demokrati. Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att utveckla vårt samhälle.”


FN har en handbok för ländernas statistik om ideella organisationer

FN publicerade 2003 en särskild handbok för att vägleda staterna i världen i hur de ska behandla ideella organistioner i sin nationella statistik. Handboken heter Handbook on Nonprofit Institutions in the System of National Accounts.

 

Här kan du läsa handboken.

 


Index över civila samhället

Det finns för närvarande åtminstone två internationella index över civila samhället.

 

CIVICUS Civil Society Index

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation är en internationell allians med ca 1000 medlemmar i cirka 100 länder. Högkvarteret finns i Johannesburg i Sydafrika. Syftet är att stärka medborgerliga aktiviteter och civila samhället i hela världen. Läs mer om CIVICUS.

 

CIVICUS har tagit fram ett index över civila samhället i olika länder. Det baseras på civilsamhällesdiamanten (the Civil Society Diamond) som tagits fram åt CIVICUS av Dr. Helmut Anheier när han var verksam vid the Centre for Civil Society vid London School of Economics. Läs mer om CIVICUS Civil Society Index

  

 

The Johns Hopkins Global Civil Society Index

Johns Hopkins unviversitet i Baltimore har under lång tid varit centrum för den viktigaste jämförande forskningen om ideella sektorn i olika länder. Som en del av detta arbete har Lester M Salamon och hans kollegor också tagit fram ett index: The Johns Hopkins Global Civil Society Index.

 

I detta index intar Holland första platsen, Norge andra och USA tredje. Sverige kommer på fjärde plats.

 

Läs mer om The Johns Hopkins Global Civil Society Index

 


 

 

Återvänd till Ideella Sektorn

 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.