Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Föreningsdemokrati

 

Föreningsdemokrati är sannolikt all demokratis ursprung. Den välskötta ideella föreningen är än idag den mest demokratiska av alla demokratiska institutioner i samhället. Men föreningen är inte demokratisk för att uppfylla några ideal, den är demokratisk därför att detta är det effektivaste sättet att styra en förening på.

 

Medlemskapet - ett avtal med föreningen

I de flesta ideella föreningar i Sverige blir och förblir man medlem genom att betala den årliga medlemsavgiften. I en del föreningar måste man bli invald först. I sådana invalsföreningar bekräftar man sitt inval genom att betala in medlemsavgiften.

Medlemsavgiften fyller därför två funktioner. Dels ger den en inkomst till föreningen, och dels innebär den att ett ömsesidigt avtal sluts respektive förnyas mellan medlemmen och föreningen.

Det är genom att betala avgiften som medlemmen får sina rättigheter i föreningen och givetvis även sina skyldigheter. Vilka dessa rättigheter och skyldigheter är framgår i första hand av stadgarna, men kan också följa av andra beslut som årsmötet tagit och som gäller för alla medlemmar.


Läs mer under Medlemmar och medlemskap!


Årsmötet är basen för föreningsdemokratin

Medlemmarna äger, styr och förvaltar sin förening. Det gör de som ett kollektiv. Deras främsta redskap för detta är årsmötet och stadgarna. Se mer om detta under Medlemmarnas roll i föreningen.

Denna modell skapades ursprungligen och har bestått för att jämlikar ska kunna arbeta tillsammans på ett effektivt sätt mot ett gemensamt mål.

Medlemsdemokratin är alltså inte något som av ideologiska eller andra skäl lagts till efter hand i föreningsmodellens utveckling - den är något för föreningens existens och funktion helt nödvändigt. Den måste ha funnits där redan från start.

Det är årsmötet som är föreningens högsta beslutande församling. Det innebär att:

  • årsmötet väljer, granskar och vid behov avsätter styrelsen;
  • årsmötet fastställer och uttolkar stadgarna;
  • årsmötet fastställer ändamål, mål, handlingsplan och budget och ger styrelsen i uppdrag att genomföra;
  • årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek och om alla andra medlemsåtaganden.

En styrelse är alltså inte överordnad, utan underordnad årsmötet. Årsmötet finns till för att det är absolut nödvändigt. Utan årsmötet, ingen förening. Styrelsen däremot finns till därför att det är praktiskt att förvalta föreningar så.

Styrelsen är årsmötets redskap för att förverkliga föreningens mål, men i det uppdraget ligger också att leda medlemskollektivet. Det ligger till exempel på styrelsen att ta fram de viktiga förslag årsmötet behöver för att kunna diskutera och besluta. Årsmötet leder alltså styrelsen och samtidigt leder styrelsen årsmötet.

Det är föreningsdemokratin som gör föreningen möjlig och i stadgarna har medlemmarna slagit fast hur det ska gå till. Demokrati och stadgar, det är det som gör att föreningsmodellen fungerar och finns till.


 

En medlem äger och beslutar

Medlemmar i ideella föreningar är inte att likna vid de så kallade medlemmar som en del företag har. Företagen har lånat begreppet därför att medlemskap i föreningar har så hög status.

Men i företag betecknar "medlem" endast personer som företaget knutit till sig som kunder. Sådana har inga av föreningsmedlemmens normala rättigheter eller skyldigheter.

En föreningsmedlem är en ägare av föreningen med möjlighet att på årsmötet påverka föreningens framtid och ledning. En föreningsmedlem har möjlighet att bli en av föreningens förtroendevalda.

I en förening är alla jämlika. Alla har samma rättigheter och skyldigheter. Inga för förenigen avgörande beslut kan fattas utan att de har möjlighet att påverka.


Makten i en demokratisk förening ligger hos årsmötet, styrelsen har begränsad makt

Läs mitt inlägg på Ideella Sektorn om att "En föreningsstyrelse har begränsad makt". Där finns information om vad styrelsen respektive årsmötet ska besluta om. Där finns också en jämförelse med vad som gäller inom aktiebolag.


Hur bevara demokratin i förening som äger aktiebolag?

Vad händer med demokratin i en ideell förening om den lägger en del av sin verksamhet i aktiebolag? Vad kan man göra för att minska de skadliga effekterna av ett sådant bolag? Dettta diskuterar jag i mitt blogginlägg på Ideella Sektorn: Hur bevara demokratin då förening äger bolag?


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.