Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

God föreningssed

 

God föreningssed är ett historiskt arv som lever vidare och utvecklas än idag. Det finns inte nedskrivet, utan är så kallad tyst kunskap. God föreningssed är normer och beprövad kunskap som vägleder hur man arbetar inom föreningslivet. Tack vare dessa har det inte funnits något behov av lagstiftning för ideella föreningar.

 

God föreningssed - ett historiskt arv

God föreningssed är ett normbibliotek som bygger på en utkristalliserad kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar i föreningssammanhang. Det är ett kulturellt arv från de som var föreningsaktiva under gångna generationer.

Eftersom mycket av det vi i Sverige betraktar som god föreningssed också betraktas så i många andra länder så inser man att dess rötter går mycket långt tillbaka i tiden. Det troliga är att god föreningssed, som företeelse, är lika gammal som föreningsformen som sådan, vilket innebär att den går tillbaka till forntiden.

Se mer om föreningarnas historiska bakgrund i vår avdelning Ideella sektorns historia.


God föreningssed är "tyst kunskap"

God föreningssed finns inte nedskriven. Den är så kallad tyst kunskap - en kunskap som lärts ut generation för generation av föreningsaktiva till andra föreningsaktiva.

Med tanke på sin ålder, den tog sannolikt form innan skriftspråket, så har den varit tyst kunskap i alla tider.

Genom att vara tyst kunskap påminner god föreningssed om den juridiska situationen som fanns i Sverige fordom innan de första lagarna skrevs ner. Då fanns också lagar som befolkningen följde, men de var muntliga. Dessa lagar tillämpades på de ting som hölls regelbundet och som leddes av dem som kunde lagen utantill. Det var dessa muntliga lagar som sedan skrevs ner i landskapslagarna.

På liknande sätt har god föreningssed påverkat den allmänna lagstiftningen i Sverige idag (inklusive det demokratiska systemet) och den allmänna synen på föreningar. Den har också påverkat lagstiftningen när det gäller ekonomiska föreningar och förmodligen också aktiebolag.

Att god föreningsed däremot inte har lett till någon lag om ideella föreningar beror bland annat på att eftersom god föreningssed finns så finns inte något behov av en speciell lag.


Vad innebär begreppet god föreningssed?

God föreningssed i vid bemärkelse

I vid bemärkelse innefattar begreppet god föreningssed alla de föreställningar vi gemensamt har om vad en förening är och hur den bör vara och fungera. Det är sådant grundläggande som att en förening är en organisation som har ett självständigt liv (det vill säga att den är en juridisk person). Och det är sådant praktiskt som att den ska ha stadgar och en vald styrelse, att det är årsmötet som bestämmer och att på detta årsmöte så har varje medlem en röst. Det är också värdeföreställningar som att verksamheten i en ideell förening huvudsakligen bedrivs ideellt.

Det är god föreningssed i denna vida bemärkelse och inte någon lag (ty det finns ingen lag om ideella föreningar) som gör att en myndighet som Skatteverket på sin hemsida kan påstå:

"Den ideella föreningen uppfyller villkoren för att vara en juridisk person om den har bildats av minst tre personer, antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatt styrelse."

God föreningssed i mer precis bemärkelse

Men det finns också en mer precis och egentligen mera viktig användning av begreppet god föreningssed. Då syftar god föreningssed på vad som är vedertaget och bra i föreningslivet, alltså normer för hur en förening ska organiseras och verka.

Ibland kallas detta istället för föreningspraxis. Men även om föreningspraxis och god föreningssed ofta är samma sak så behöver det inte vara det. Något som är vanligt bland en grupp föreningar är givetvis praxis hos dem, men att något är vanligt är inte tillräckligt för att det ska räknas som god föreningssed, det måste också uppfylla vissa kvalitetskrav. Det måste leda till bra föreningar.

Inom denna precisa användning av god föreningssed ryms också normer för hur ett demokratiskt möte ska ledas, mötespraxis.

Specialvarianter av god föreningssed

I Organisationernas rättsliga ställning (fjärde upplagan) skriver Carl Hemström:

"Med god föreningssed avser jag sådana regler, som kan anses återspegla en inom tillämplig föreningstyp allmänt accepterad standard av acceptabel kvalitet."

Med det pekar han på att det för olika typer av föreningar (och det finns ett stort antal varianter) kan finnas undervarianter av god föreningssed. Det finns alltså en övergripande god föreningssed som gäller alla föreningar och sedan finns det undervarianter.

Man kan se det som ett träd med olika grenar. Huvudstammen föreningar delar till att börja med upp sig i två: En stor och väldigt grenrik, ideella föreningar och en mer modest del, ekonomiska föreningar (vilka ju egentligen är företag i föreningsform).

I Sverige är några enstaka grenar på den ideella föreningens stam varianter baserade på lag. Dit hör till exempel samfälligheter. Men de flesta grenarna har utvecklats ur olika föreningstraditioner och -behov. De politiska partierna utgör till exempel en sådan gren.


Vad är nyttan med god föreningssed?

En allmänt känd god föreningssed är till stor hjälp för både de som är verksamma inom föreningar och de som på olika sätt kommer i kontakt med dem. Det innebär i praktiken hela befolkningen. Den gör föreningarna mer begripliga och förutsägbara.

När man bildar en förening, skriver stadgar med mera så vägleds man av god föreningssed. Idén med stadgar och deras form och innehåll bygger på god föreningssed, och det är också den man lutar sig på när stadgarna behöver tolkas. Vidare ger god föreningssed vägledning för hur styrelsen ska arbeta, hur man genomför ett årsmöte och så vidare. Det finns i stort sett god föreningssed för allt väsentligt i och runt en förening.

God föreningssed är normer för hur man ska göra. Den stora fördelen med att följa god föreningssed kan sammanfattas så här:

 

"Om det är god föreningssed så är det demokratiskt, genomtänkt, beprövat och därmed effektivt och resurssparande. God föreningssed är föreningslivets motsvarighet till näringslivets kunskap om hur man bäst organiserar och driver ett företag. Det motsvar också sådana begrepp som (ursäkta managment-"svenskan") "best practice" och "excellence". Fast unikt för föreningar givetvis." (Christer Leopold)


God föreningssed utvecklas vartefter

God föreningssed är inget statiskt. Det är en levande kunskapsmassa som utvecklas i takt med samhället. Men normalt är förändringarna ganska långsamma. Det handlar ju om att bygga upp en omfattande erfarenhet som sedan kan omvandlas till norm. Det är en dynamisk process som alla föreningsaktiva bidrar till.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.