Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

NGO är ett onödigt begrepp

 

Onödigt att säga NGO på svenska

 

Det tycks bli vanligare i Sverige att använda begreppet NGO när man menar ideella föreningar eller stiftelser. Det är onödigt. Det finns lämpliga svenska ord.

 

NGO

NGO är en förkortning för engelskans Non-Governmental Organization. Det betyder alltså ordagrant "ickestatlig organisation", alltså privat organisation. Men även företag kan vara privata, så det är ingen bra beteckning.

Begreppet NGO kommer från FN och biståndsvärlden. Där är det viktigt att särskilja statliga från andra aktörer.

 

NPO

I USA benämner man gärna samma typ av organisation för Non-Profit Organization (NPO). Det betyder ordagrant "ickevinst-drivande organisation". en beteckning som skapats av skattemyndigheten för att skilja dem från företagen. Men eftersom myndigheter också drivs utan vinstmotiv är inte heller det en bra översättning.

 

Ideella organisationer

I Sverige har vi redan ett bra begrepp som täcker in den här typen av organisationer (ideella föreningar och stiftelser): Ideella organisationer!

(Tidigare version publicerad på Voluntarius blogg Ideella Sektorn 060124)

 


Definition av av NGO

I olika internationella sammanhang brukar begreppet NGO definieras ungefär så här:

En NGO är en juridisk person som skapats av privatpersoner eller privata organisationer, som helt eller delvis kan vara finansierad av staten, men i vilken staten saknar representation.

Det är ju inte särskilt klargörande eller särskiljande.


Antalet NGOer i världen

Enligt Helmut Anheier med fleraGlobal Civil Society finns det 40 000 NGOer som är internationellt verksamma, det vil säga de bedriver verksamhet inte bara i sitt hemland, utan också i ett eller flera andra länder eller på en internatinella arena som utgörs av FN och dess organiasationer.

Om man ser till det stora antal organisationer som verkar enbart natinellt i världens alla länder är detta en mycket liten summa. Enbart i Sverige finns t.ex. 200 000, i Ryssland dubbelt så många och i Indien kanske tio gånger så många. Men alla dessa siffror är otillförlitliga, det finns sällan kvalitetssäkrad statistik på ideella organistioner och verksamheter.


Internationellt verksamma ideella organisationer inget nytt

Ideella organistioner går långt tillbaka i tiden och när de första började agera inte bara i sin hemstad utan också natinellt och internationellt är det förstås ingen som vet.

Exempel på gamla internationella ideella organistioner är katolska kyrkan och tyska Hansan.

Under 1800-talet hölls ett antal internationella kongresser. Då skapades också internationella förbund vars medlemmar var nationella föreningar eller förbund.

Men beteckningen NGO användes inte på den tiden, det har sitt ursprung i FN-stadgan som antogs 1945.


Det FN syftar på med NGO är en ovanlig typ av ideell organisation

 

När FN, olika biståndsorgan och de som arbetar med bistånd talar om föreningar, stiftelser och andra ideella organisatio-ner som de samverkar med, kallar de dem NGOer, efter engelskans Non-Governmental Organizations.

 

För dem är NGO en officiell beteckning (se artikel här intill). Så t.ex. har FN en enhet som heter UN Non-Governmental Liaison Service (NGLS), som främjar samarbetet mellan FN och olika NGOer. Bl.a. har man en handbok för olika slag av samarbete.

 

Liten del av sektorn

Normalt används beteckningen NGO bara i dessa sammanhang. Det innebär att NGOs bara syftar på en mindre del av världens alla frivilligorganisationer, eller den ideella sektorn i varje land. Det är därför förvirrande när FN tycks likställa dem med det civila samhället.

 

Isolerad forskning

I England används beteckningen NGO inom biståndet, medan den oändligt mycket större gruppen inhemska ideella organisationer aldrig kallas NGO. De benämns istället voluntary organisations (frivilligorganisationer) eller charities (välgörenhetsorganisationer). Det finns en uppsättning forskning, utbildning och litteratur om NGOs och en helt annan om de senare, och det verkar inte som de två disciplinerna lär av varandra.

 

Fristående från staten

Det som kännetecknar ideella organisationer är att de är till av andra skäl än att skapa vinst eller att uppfylla lag. Hur de ägs är inte särskiljande. De kan grundas av enskilda, av andra ideella organisationer, av företag och av statliga organ ihop eller var för sig. Sett ur ett svenskt perspektiv är detta ganska självklart. Men för den som utgår från begreppet NGO är det inte det. Då förutsätts att organisationen varken är grundad av eller drivs av staten. Den ska vara helt fristående. Därför räknas Röda Korset i FN-sammanhang inte till NGO-gruppen. Dess existens i varje land baseras ju på regeringsbeslut enligt Genèvekonventionerna.

 

Beroende av staten

Att NGOs ska vara självständiga från staten hindrar inte FN och olika biståndsorgan, som ju alla själva är uttryck och redskap för statliga ambitioner, att binda sådana till sig med olika former av ekonomiskt bidrag. I själva verket är rätt många s.k. NGOer kraftig beroende av sådana bidrag för sin överlevnad.

 

Status och inflytande

I olika FN-sammanhang har NGOer ett speciellt inflytande, t.ex. vid större konferenser.

NGO-status öppnar alltså för bidrag, andra intäkter och politiskt inflytande. Detta fenomen har negativa effekter på det civila samhällets utveckling i många utvecklingsländer.

 

NGO-avarter

Även ur biståndsgivarnas synvinkel förekommer många avarter bland NGOs. Kumi Naidoo, tidigare generalsekreterare för CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation) brukar redovisa följande nedsättande förkortningar som florerar inom biståndsvärlden:

  • BONGO (Business-organised NGO)
  • PONGO (Politically-organised NGO)
  • BRINGO (Briefcase NGO)
  • DONGO (Donor-organised NGO)
  • GONGO (Government-organised NGO)
  • MONGO (My own NGO)
  • RONGO (Royally-organised NGO)

Dessa förkortningar beskriver alltså vad som i branschen uppfattas som oönskvärda NGOs. Det intressanta är, att alla utom en, mycket väl kan syfta på helt legitima ideella organisationer. NGO-begreppet är alltså mycket snävt, till skillnad från den ideella sektorn och det civila samhället som är öppna och breda, och ska så vara.

 

(Tidigare version publicerad på Voluntarius blogg Ideella Sektorn 060302)

 


 

Ursprunget till begreppet NGO

 

Begreppet NGO kommer från FN-stadgan, saknar eget innehåll och håller tyvärr på att sprida sig över världen.

 

Brukett att säga NGO, förkorningen för Non-Governmental Organization, istället för engelskans existerande olika motsvarigheter till svenskans ideell förening, förbund, stiftelse etc. kommer från FN och har sedan spritt sig inom hela biståndsvärlden. Där är det viktigt att särskilja statliga aktörer från andra.

 

FN-stadgan

Beteckningens ursprung framgår tydligt om man studerar Förenta Nationernas stadga som undertecknades den 26 juni 1945 i San Francisco.

I kapitel X. Ekonomiska och sociala rådet, artikel 71 heter det:

”Det ekonomiska och sociala rådet äger träffa lämpliga anstalter för samråd med icke statliga organisationer, som handhava angelägenheter, vilka falla inom rådets behörighet. Sådana uppgörelser må träffas med internationella organisationer samt, där så är lämpligt, med nationella organisationer efter samråd med vederbörande medlem av Förenta Nationerna.”

Beskrivning, inte beteckning

Det är ganska uppenbart att ”icke statliga organisationer” här är en beskrivning, inte en beteckning. Det är också tydligt att man endast syftar på organisationer som är verksamma inom de områden som Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) är satt att verka inom. Vilka de är framgår av samma kapitel, artikel 62:

”Det ekonomiska och sociala rådet äger utarbeta eller taga initiativ till undersökningar och rapporter avseende internationella ekonomiska, sociala, kulturella, uppfostrings- hälsovårds- och närbesläktade angelägenheter samt äger framställa förslag i alla sådana angelägenheter till generalförsamlingen, Förenta Nationernas medlemmar och vederbörande fackorgan.”

De som FN kallar ”icke statliga organisationer” ska alltså vara verksamma inom internationella ”ekonomiska, sociala, kulturella, uppfostrings- hälso-vårds- och närbesläktade” områden. Organisationerna ska vara internationella men kan också vara nationella, men då ska berörd stat godkänna att ECOSOC samarbetar med den.

 

Otydlig definition

Beskrivningen i artikel 71 är vid och kan omfattad det mesta som inte är ett statligt organ. Den första definitionen av begreppet återfinns enligt engelska Wikipedia  i  ECOSOCs resolution 288 (X) från 27 februari 1950. Den är inte mycket klarare. Där sägs i min översättning att en ”internationell icke statlig organisation” är ”vilken som helst internationell organisation som inte är grundad på ett internationellt fördrag”.


Organisation som egentligen inte finns

Begreppet ”internationell” organisation till skillnad mot en ”nationell” är intressant eftersom en organisation för att kunna verka måste vara en juridisk person. Det finns ingen internationell lagstiftning som kan ge en ideell organisation legal status, det kan bara en nationell göra. I den meningen kan det alltså inte finnas några internationella ideella organisationer. Även internationella paraplyorganisationer, alltså de vars medlemmar är ideella organisationer i mer än ett land, måste vara registrerade i det land de har sitt säte och följa lagen där. Vad jag vet är det bara Schweiz som beviljar vissa ideella organisationer speciell ”internationell” status, d.v.s. ger dem förmåner som vanliga inhemska ideella organisationer inte har.

 

Populärt men otydligt

I den engelska versionen av artikel 71 talar man om “non-governmental organizations”. Denna beskrivning har sedan förvandlats till ett begrepp: ”Non-Governmental Organization”, som förkortas NGO.

Från denna specifika start i FN stadgan har NGO-begreppet vandrat ut över världen. Problemet är att det inte har något entydigt innehåll; var och en kan fylla det med sitt eget. Det leder till förvirring och oklarhet. Frågan är om inte begreppet, utanför FN stadgans värld, är mer till skada än till nytta.

 

(Tidigare publicerad på Voluntarius blogg Ideella Sektorn 080302)

 


 

 

Återvänd till Ideella sektorn

 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.